Raport nr 16 - Uchwała jedynego wspólnika Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu (tj. Stalexport Autostrady S.A.) w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Stalexport Autostrady S.A. lub Emitent) informuje, że Emitent - działając jako jedyny wspólnik Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu (dalej: Stalexport Autoroute) w której posiada 100% udziałów oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu), w dniu 26 maja 2017 roku podjął uchwałę w sprawie wypłaty przez Stalexport Autoroute w dniu 26 maja 2017 roku zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2017 w kwocie 65.570.000 złotych na rzecz jedynego wspólnika Stalexport Autoroute, tj. Stalexport Autostrady S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 

«  powrót