Raport nr 3 - Terminy publikacji raportów okresowych Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2018

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej Spółka) w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:

1.    Raport roczny jednostkowy za 2017 rok i raport roczny skonsolidowany za 2017 rok zostaną przekazane 2 marca 2018 roku;
2.    Skonsolidowane raporty kwartalne zostaną opublikowane w następujących terminach:
•    za 1 kwartał 2018 roku -  w dniu 10 maja 2018 roku,
•    za 3 kwartał 2018 roku – w dniu 8 listopada 2018 roku;

3.    Skonsolidowany raport półroczny za 2018 rok zostanie opublikowany w dniu 2 sierpnia 2018 roku.

Ponadto, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 ww. Rozporządzenia, Spółka informuje, że w skonsolidowanych raportach kwartalnych zamieszczać będzie skrócone kwartalne jednostkowe informacje finansowe,
a w skonsolidowanym raporcie półrocznym - półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz
z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu tego sprawozdania.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

«  powrót