Raporty bieżące

Data i godzina publikacji Numer i tytuł raportu
2018-07-19   14:07 Raport nr 16 - Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 6 miesięcy 2018 roku (kończący się 30 czerwca 2018 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I półroczu 2018 roku
2018-06-12   15:12 Raport nr 15 - Podjęcie prac zmierzających do dematerializacji oraz dopuszczenia do publicznego obrotu na rynku regulowanym 89.500.000 akcji Spółki serii G
2018-04-30   11:42 Raport nr 14 - Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 3 miesięcy 2018 roku (kończący się 31 marca 2018 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I kwartale 2018 roku
2018-04-04   15:04 Raport nr 13 - Liczba akcji objętych dywidendą
2018-04-04   14:57 Raport nr 12 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.
2018-03-29   14:24 Raport nr 11 - lista Akcjonariuszy (kancelaria tajna)
2018-03-08   11:52 Raport nr 10 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 4 kwietnia 2018 roku oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2018-03-01   14:42 Raport nr 9 - Wybór biegłego rewidenta/firmy audytorskiej (podmiotu uprawnionego) do badania sprawozdań finansowych Stalexport Autostrady S.A. za lata 2018-2020
2018-03-01   14:39 Raport nr 8 - Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2017
2018-02-23   15:10 Raport nr 7 - Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017
2018-02-16   11:10 Raport nr 6 - Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2017, kończący się 31 grudnia 2017 roku, oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu w 2017 roku
2018-01-26   16:28 Raport nr 5 - Informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A w dniu 26 stycznia 2018 roku
2018-01-26   16:26 Raport nr 4 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.
2018-01-26   8:52 Raport nr 3 - Terminy publikacji raportów okresowych Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2018
2018-01-23   15:21 Raport nr 2 - lista Akcjonariuszy (kancelaria tajna)
2018-01-17   16:32 Raport nr 1 - Zawarcie porozumienia pomiędzy: Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Emitent) a Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie
Data i godzina publikacji Numer i tytuł raportu
2017-12-29   12:42 Raport nr 21 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 26 stycznia 2018 roku oraz projekty uchwał Zgromadzenia
2017-11-24   12:51 Raport nr 20 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.
2017-10-24   14:02 Raport nr 19/2017 - Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 9 miesięcy 2017 roku (kończący się 30 września 2017 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po 3 kwartałach 2017 roku
2017-07-19   11:43 Raport nr 18 - Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 6 miesięcy 2017 roku (kończący się 30 czerwca 2017 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I półroczu 2017 roku
2017-07-04   15:18 Raport nr 17 - Remont podpór obiektu mostowego M48 - wystawienie listu zatwierdzającego przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
2017-05-26   14:22 Raport nr 16 - Uchwała jedynego wspólnika Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu (tj. Stalexport Autostrady S.A.) w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
2017-04-28   14:59 Raport nr 15 - Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 3 miesięcy 2017 roku (kończący się 31 marca 2017 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I kwartale 2017 roku
2017-04-27   10:35 Raport nr 14 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz w sprawie wypłaty dla akcjonariusza środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym)
2017-04-21   14:40 Raport nr 13 - Liczba akcji objętych dywidendą
2017-04-19   14:02 Raport nr 12 - Zbycie akcji własnych
2017-04-13   14:44 Raport nr 11 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.
2017-04-10    Raport nr 10 - lista Akcjonariuszy (kancelaria tajna)
2017-04-07   9:01 Raport nr 9 - Zmiana projektu uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. zwołanego na dzień 13 kwietnia 2017 roku (w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016)
2017-03-16   15:42 Raport nr 8 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 13 kwietnia 2017 roku oraz projekty uchwał Zgromadzenia
2017-03-02   17:11 Raport nr 7 - Wybór Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Stalexport Autostrady S.A. za lata 2017-2020.
2017-03-02   16:54 Raport nr 6 - Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016.
2017-02-20   14:41 Raport nr 5 - Złożenie przez CATTERICK INVESTMENTS Sp. z o.o. wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr DPR.DPR-2.2413.6.2016.DZR.34
2017-02-17   11:39 Raport nr 4 - Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2016, kończący się 31 grudnia 2016 roku, oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu w 2016 roku
2017-02-13   17:32 Raport nr 3 - Nabycie udziałów w spółce CATTERICK INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
2017-01-31   11:04 Raport nr 2 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku
2017-01-16   13:58 Raport nr 1 – Odpowiedź Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na wniosek Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (koncesjonariusza autostrady A-4 na odcinku Katowice – Kraków) o zmianę stawki opłaty za przejazd autostradą dla pojazdów katego
Data i godzina publikacji Numer i tytuł raportu
2016-12-29   12:13 Raport nr 17 - Wniosek Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (koncesjonariusza autostrady A-4 na odcinku Katowice – Kraków) do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o zmianę stawki opłaty za przejazd autostradą dla pojazdów kategorii 2,3,4 i 5.
2016-12-22   14:08 Raport nr 16 - Zawiadomienie o sprzedaży i zakupie akcji Stalexport Autostrady S.A. w ramach grupy kapitałowej Atlantia S.p.A.
2016-12-16   13:39 Raport nr 15 - Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2016 przez Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu na rzecz Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Stalexport Autostrady S.A.)
2016-12-14   14:03 Raport nr 14 - Uchwała jedynego wspólnika Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu (tj. Stalexport Autostrady S.A.) w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
2016-12-13   13:34 Raport nr 13 - Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. na rzecz swojego jedynego akcjonariusza, tj. Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu
2016-11-02   18:48 Raport nr 12 - Podjęcie przez Zarząd i Radę Nadzorczą Stalexport Autostrada Małopolska S.A. uchwał o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2016.
2016-10-25   12:08 Raport nr 11 - Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A.
2016-07-26   12:25 Raport nr 10 - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za 2016 r.
2016-05-31    Raport nr 9 - Informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A w dniu 14 kwietnia 2016 roku
2016-05-23    Raport nr 8 - Uchwała jedynego wspólnika Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu w sprawie wypłaty dywidendy zaliczkowej.
2016-04-25    Raport nr 7 - Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrada Małopolska S.A. w sprawie wypłaty dla akcjonariusza środków zgromadzonych na kapitale zapasowym utworzonym z zysków za poprzednie lata obrotowe.
2016-04-15    Raport nr 6 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A.
2016-04-07    Raport nr 5 - Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną.
2016-03-18    Raport nr 4 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na 14.04.2016 oraz projekty uchwał Zgromadzenia
2016-03-02    Raport nr 3 - Wybór Zarządu na kolejną kadencję
2016-02-05    Raport nr 2 - Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną.
2016-01-21    Raport nr 1 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.
Data i godzina publikacji Numer i tytuł raportu
2014-12-03    Raport nr 15 - Stalexport Wielkopolska Sp. z o.o. zakończenie postępowania upadłościowego i wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego
2014-10-31    Raport nr 14 - Zmiana terminu publikacji raportu skonsolidowanego za 3 kwartał 2014 r.
2014-07-30    Raport nr 13 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za 2014
2014-07-25    Raport nr 12 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A.
2014-07-25    Raport nr 11 - Lista akcjonariuszy WZA 23.07.2014 (raport poufny)
2014-06-18    Raport nr 10 Zmiana Agenta i Agenta Zabezpieczeń dla umowy kredytowej zawartej w 2005 r. przez spółkę Stalexport Autostrada Małopolska S.A
2014-06-03    Raport nr 9 Rejestracja połączenia Stalexport Autostrady S.A. ze Stalexport Autostrada Dolnośląska S.A.
2014-06-02    Raport nr 8 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. oraz projekty uchwał Zgromadzenia
2014-04-10    Raport nr 7 - Unieważnienie odcinka zbiorowego akcji
2014-04-04    Raport nr 6 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A.
2014-03-28    Raport nr 5 - Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu - raport poufny
2014-03-07    Raport nr 4 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. oraz projekty uchwał Zgromadzenia
2014-03-07    Raport nr 3 - Wykaz informacji podanych do publicznej wiadomości w 2013 roku
2014-03-06    Raport nr 2 - Wybór Deloitte Polska jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2014-01-23    Raport nr 1 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.
Data i godzina publikacji Numer i tytuł raportu
2013-11-29    Raport nr 15 - Przyjęcie planu połączenia Stalexport Autostrady S.A. i Stalexport Autostrada Dolnośląska S.A.
2013-11-14    Raport nr 14 - Informacja o planowanym połączeniu spółek: Stalexport Autostrady S.A. i Stalexport Autostrada Dolnośląska S.A.
2013-10-28    Raport nr 13 - Zmiana terminu publikacji raportu za 3 kwartał 2013 r.
2013-07-24    Raport nr 12 - Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za 2013 r.
2013-05-29    Raport nr 11 - Informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 kwietnia 2013 roku
2013-04-04    Raport nr 10 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A.
2013-04-03    Raport nr 9 - Lista akcjonariuszy WZA (raport poufny)
2013-03-26    Raport nr 8 - Uzupełnienie raportu nr 5/2013 - życiorysy członków Zarządu
2013-03-13    Raport nr 7 - Wykaz raportów przekazywanych do publicznej wiadomości w 2012 r.
2013-03-08    Raport nr 6 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. w dniu 3 kwietnia 2013 r. wraz z projektami uchwał
2013-03-06    Raport nr 5 - Wybór Zarządu na kolejną kadencję
2013-01-31    Raport nr 4 - Informacja o zmianie terminów przekazywania raportów okresowych
2013-01-24    Raport nr 3 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r.
2013-01-15    Raport nr 2 - Zmniejszenie udziałów Kairos Investment Management Spa w Stalexport Autostrady S.A.
2013-01-03    Raport nr 1 - Uzupełnienie raportu nr 18/2012 – życiorys Wiceprezesa Zarządu, Mariusza Serwy
Data i godzina publikacji Numer i tytuł raportu
2012-12-20    Raport nr 19
2012-12-19    Raport nr 18 - w sprawie odwołania i powołania osoby zarządzającej Stalexport Autostrady S.A.
2012-10-31    Raport nr 17
2012-07-12    Raport nr 16
2012-06-06    Raport nr 15 - Spełnienie drugiego warunku umowy
2012-05-22    Raport nr 14 - Spełnienie warunku umowy
2012-04-12    Raport nr 13 - W uzupełnieniu do RB nr 12 z dnia 04.04.2012 roku, informacje dotyczące nowo powołanych członków Rady Nadzorczej
2012-04-05    Raport nr 12 - Raport po ZWZ 04.04.2012
2012-04-03    Raport nr 11 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki
2012-03-23    Raport nr 9 - Sprzedaż udziałów w spółce zależnej
2012-03-08    Raport nr 8 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. oraz projekty uchwał Zgromadzenia
2012-03-08    Raport nr 7 - Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych przez Spółkę do publicznej wiadomości w 2011 roku
2012-03-02    Raport nr 6 - Wybór Deloitte Audyt Sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do badania jednostkowych sprawozdań finansowych Stalexport Autostrady S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za lata 2012 i 2
2012-02-15    Raport nr 5 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
2012-02-01    Raport nr 4 - Zmiana terminów publikacji raportów okresowych
2012-01-31    Raport nr 3 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku
2012-01-24    Raport nr 2 - Zakup akcji przez Autostrade per l'Italia
2012-01-04    Raport nr 1 - Zawarcie Aneksu nr 6 do Umowy Koncesyjnej
Data i godzina publikacji Numer i tytuł raportu
2011-12-23    Raport nr 19 - Zakup akcji przez Autostrade per L'Italia S.p.A.
2011-12-13    Raport nr 18 - Zmniejszenie przez BOŚ S.A. udziału w głosach na walnym
2011-12-02    Raport nr 17 - W sprawie spełnienia warunku rozwiązującego do Umowy o Wyrażeniu Zgody (Consent and Waiver Letter) dotyczącej projektu A4
2011-11-07    Raport nr 16 - Zmiana terminu przekazania raportu za 3 kw 2011
2011-10-28    Raport nr 15 - Podwyższenie kapitału w spółce zależnej
2011-09-30    Raport nr 14 - Nabycie akcji Emitenta przez Autostrade per L'Italia S.p.A
2011-09-27    Raport nr 13 - Spełnienie dwóch warunków rozwiązujących do Umowy o Wyrażeniu Zgody (Consent and Waiver Letter) dotyczącej projektu A4
2011-09-27    Raport nr 12 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta
2011-08-03    Raport nr 11 - Spełnienie warunków Umowy
2011-07-20    Raport nr 10 - Spełnienie warunku umowy
2011-07-15    Raport nr 9 - Zmiana terminu publikacji półrocznego raportu finansowego za 2011 rok
2011-06-09    Raport nr 8 - Zawarcie Umowy dotyczącej projektu A4
2011-05-13    Raport nr 7 - Rejestracja sądowa obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany wartości nominalnej akcji Spółki
2011-04-11    Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.
2011-04-05    Raport nr 6 - Po ZWZ 04.04.2011 uchwały akcjonariat
2011-03-09    Raport nr 4 - Ogłoszenie i projekty uchwał ZWZ 04.04.2011
2011-02-10    Raport nr 3 - Odwołanie Członka Zarządu
2011-01-25    Raport nr 2 - Zestawienie raportów za rok 2010
2011-01-25    Raport nr 1 - Daty przekazywania raportów okresowych w 2011 r.
Data i godzina publikacji Numer i tytuł raportu
2009-12-30    Raport nr 26 - Nabycie akcji od spółki zależnej
2009-12-14    Raport nr 25 - BOŚ S.A. nowym akcjonariuszem
2009-08-25    Raport nr 24 - Odwołanie prokury
2009-08-06    Raport nr 23 - życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej
2009-07-31    Raport nr 22 - Stalexport Autostrada Śląska S.A. obniżenie kapitału
2009-07-29    Raport nr 21 - Zmiany daty publikacji
2009-07-24    Raport nr 20 - po NWZ uchwały akcjonariat powyżej 5%
2009-07-10    Raport nr 18 - (w sprawie projektów uchwał NWZ 24.07.2009)
2009-07-06    Raport nr 17 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
2009-06-25    Raport nr 16 - Porządek obrad NWZ w dn. 24.07.2009r
2009-05-20    Raport nr 15 - Oświadczenie wiceprezesa Zarządu ws. posiadanych akcji Spółki
2009-05-15    Raport nr 14 - Nowy członek Zarządu
2009-04-27    Raport nr 13 - nowa data publikacji raportu 1Q2009
2009-04-17    Raport nr 12 - Wykonanie układu z wierzycielami
2009-03-31    Raport nr 11 - XVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach w dniu 30 marca 2009 roku
2009-03-16    Raport nr 9 - Projekty uchwał na ZWZA.
2009-03-13    Raport nr 8 - Ocena Sytuacji Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą
2009-03-13    Raport nr 7 - Stosowanie zasad ładu korporacyjnego
2009-03-12    Raport nr 6 - Wykaz raportów bieżących i okresowych podanych do publicznej wiadomości w roku 2008
2009-02-28    Raport nr 5 - Zakończono negocjacje na budowę i eksploatację płatnego odcinka autostrady A2 Stryków-Konotopa
2009-02-19    Raport nr 3 - Porządek obrad ZWZA 30 marca 2009 r.
2009-02-02    Raport nr 2 - Zwołanie ZWZA do końca marca 2009
2009-01-30    Raport nr 1 - Daty przekazywania raportów okresowych Spółki w 2009 roku
Data i godzina publikacji Numer i tytuł raportu
2008-12-18    Nabycie akcji przez spółkę Stalexport Autostrada Śląska
2008-11-03    Zmiana terminów publikacji raportów okresowych
2008-07-28    Zmiana terminów publikacji raportów okresowych
2008-06-27    Decyzja Sądu
2008-06-04    Wybór Audytora na 2008 r.
2008-05-28    Podpisanie umów przez Spółkę zależną
2008-05-28    Życiorys członka Rady Nadzorczej
2008-05-09    Przetarg na Słowacji
2008-05-05    Zmiana daty publikacji raportu za 1 kw 2008r.
2008-04-14    Protest do decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
2008-04-02    A2 Konin-Stryków - wybór najkorzystniejszej oferty
2008-03-31    Kontrakt spółki SAM S.A.
2008-03-28    Raport po ZWZA uchwały, akcjonariat powyżej 5%, zmiany w Radzie Nadzorczej, życiorysy zawodowe nowo powołanych członków
2008-03-27    Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2008-03-19    Wprowadzenie technicznej korekty Nota 34 c Raport SA-RS 2007
2008-03-13    Projekty uchwał XV ZWZA Stalexport Autostrady S.A. w dniu 28 marca 2008r.
2008-03-13    Zasady ładu korporacyjnego 2007
2008-03-13    Ocena Sytuacji Spółki dokonana w dniu 12 marca 2008 r. przez Radę Nadzorczą Stalexport Autostrady S.A.
2008-03-12    Wykaz raportów bieżących za 2007 r.
2008-03-10    Sprzedaż akcji przez Spółkę zależną
2008-03-07    Informacja o przetargu na zaprojektowanie i wykonanie dostosowania autostrady A4 Wrocław-Katowice, na odcinku Wrocław-Sośnica, do standardów autostrady płatnej i do poboru opłat.
2008-03-06    Rozliczenie przeniesienia Akcji przez spółkę Atlantia S.p.A., do Autostrade per l?Italia S.p.A.
2008-03-05    Porządek obrad ZWZA 28.03.2008 r.
2008-02-26    Terminy przekazania raportów rocznych za 2007 r.
2008-02-25    Zwołanie ZWZA
2008-01-25    Porozumienie pomiędzy: Złomrex S.A., Stalexport S.A. i Stalexport Autostrady S.A.
2008-01-22    Terminy przekazywania raportów okresowych
2008-01-22    Zmiana akcjonariusza
2008-01-14    Prekwalifikacja do właściwego przetargu
2008-01-09    Zapłata części ceny za ZCP
2008-01-07    Dot: Raportu Rzeczoznawcy Dodatkowego
Data i godzina publikacji Numer i tytuł raportu
2007-12-27    Raport Rzeczoznawcy, tj. firmy Ernst & Young
2007-12-05    Zakup udziałów w Biurze Centrum Sp. z o.o.Katowice
2007-12-03    Podpisanie Umowy z Rzczoznawcą Dodatkowym
2007-11-27    Nowa spółka autostradowa
2007-11-13    Ugoda z Walcownią Rur Silesia SA
2007-10-10    Realizacja transakcji zakupu akcji STALEXPORT SA
2007-10-02    Sprzedaż akcji STALEXPORT S.A. na rzecz ZŁOMREX S.A.
2007-10-02    Sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (ZCP) na rzecz STALEXPORT S.A.
2007-10-02    Spełnienie kolejnych warunków Umowy Inwestycyjnej
2007-09-28    Spełnienie warunku Umowy Inwestycyjnej
2007-09-28    Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2007-09-28    Rezygnacja Członka Zarządu
2007-09-26    Terminy przekazania raportów SA-P i SA-PS za 2007 r.
2007-09-20    Wykreślenie z rejestru Spółki zależnej
2007-09-13    Postanowienie Sądu o zmianie nazwy Emitenta i Spółki zależnej
2007-08-22    Ugoda z Walcownią Rur Silesia SA
2007-08-20    Raport po NWZA 20.08.2007 r., akcjonariat powyżej 5% i podjęte uchwały
2007-08-08    NWZA 20.08.2007 - projekty uchwał
2007-08-08    Zawiadomienie spółki Atlantia S.p.A.
2007-08-02    Komunukat GPW wezwanie
2007-07-24    Porządek obrad NWZA 20.08.2007 r.
2007-07-12    Zawiadomienie od akcjonariusza Julius Baer Investment Managementy LLC
2007-07-11    Stanowisko Zarządu
2007-07-09    Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% głosów na ZWZA- uzupełnienie RB 63
2007-07-04    Postanowienie Sądu - właściwa liczba akcji
2007-07-03    Zawiadomienie od akcjonariusza
2007-07-02    Zawiadomienie od akcjonariusza
2007-06-29    Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej
2007-06-29    Raport po ZWZA 28.06.2007: Uchwały, akcjonariat powyżej 5%
2007-06-27    Zmiana Opinii BDO
2007-06-26    Podwyższenie kapitału
2007-06-21    Umowa ze Złomrexem - spełnienie warunku
2007-06-20    Wykaz raportów za 2007 r.
2007-06-20    Projekty uchwał ZWZA 28 czerwca 2007 r.
2007-06-20    Kontrakty eksportowe
2007-06-18    Uprawomocnienie się postanowienia Sądu Okręgowego
2007-06-13    Ocena sytuacji Spółki przez Radę Nadzorczą
2007-06-12    Zbycie akcji przez akcjonariusza
2007-06-11    Terminy publikacji raportów rocznych za 2006r.
2007-06-06    Umorzenie postępowania
2007-06-06    ZWZA 28.06.2007r. porządek obrad
2007-06-05    Zmiana nazwy akcjonariusza
2007-06-01    Umowa ze spółką Złomrex S.A.
2007-05-31    Decyzja Sądu Okręgowego
2007-05-17    Decyzja Sądu Rejonowego
2007-05-16    Autostrady A2 i A4 - postępowania przetargowe
2007-05-09    Ustanowienie zastawu
2007-04-30    Wybór audytora
2007-04-20    Sprzedaż akcji przez prokurenta
2007-04-04    Zakończenie subskrypcji i przydział akcji
2007-03-30    Zawiadomienie Sądu Okręgowego w Katowicach
2007-03-27    Rejestracja Spółki Stalexport Trade SA
2007-03-06    Animator spółki (komunikat GPW)
2007-03-02    Sprzedaż części stalowej - jeden inwestor do dalszych negocjacji
2007-02-27    A-4 kontrakt budowlany
2007-02-27    Stalexport Trade - 4 oferty zakupu
2007-02-21    Terminy subskrypcji
2007-02-16    Sprzedaż akcji przez Prokurenta
2007-02-14    Po NWZA 14.02.2007 r., uchwały i akcjonariat powyżej 5%
2007-02-14    Koszty emisji akcji serii F
2007-02-09    Uzupełnienie treści projektu Uchwały nr 2, NWZA 14.02.2007 r.
2007-02-06    Uchwały NWZA 14.02.2007 r.
2007-02-06    Raport Rewidenta do spraw szczególnych
2007-02-02    Kontrakty eksportowe
2007-02-02    KNF zatwierdziła Aneks nr 15 do prospektu emisyjnego akcji serii F
2007-01-30    KNF zatwierdziła Aneks nr 14 do prospektu emisyjnego akcji serii F
2007-01-26    KDPW zarejestrował akcje serii F
2007-01-26    KNF zatwierdziła Aneks nr 13 do prospektu emisyjnego akcji serii F
2007-01-26    KDPW Uchwała o asymilacji akcji
2007-01-25    Dopuszczenie akcji serii F do obrotu
2007-01-25    KNF zatwierdziła Aneks nr 12
2007-01-24    Spółka zależna SAD zakwalifikowana do kolejnego etapu przetargu na A-2
2007-01-22    Uchwała KDPW o przyjęciu do depozytu akcji serii F
2007-01-22    KNF zatwierdziła aneksy nr 10 i 11 do prospektu emisyjnego akcji serii F
2007-01-19    Sprzedaż akcji przez Członka RN
2007-01-19    Porządek obrad NWZA 14.02. 2007 r.
2007-01-19    Terminy przekazywania raportów kwartalnych
2007-01-16    KNF zatwierdziła Aneksy nr 8 i nr 9 do prospektu emisyjnego akcji serii F
2007-01-11    KNF zatwierdziła aneksy nr 3, 5, 6 i 7 do prospektu emisyjnego akcji serii f
2007-01-09    Umowa Limitu Kredytowego
2007-01-04    Zatwierdzenie przez KNF Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego
2007-01-04    Uzupełnienie RB z dnia 2 grudnia 2006 r.
2007-01-03    Nabycie akcji Spółki przez prokurenta
Data i godzina publikacji Numer i tytuł raportu
2006-12-29    Zatwierdzenie Aneksu nr 4 do prospektu
2006-12-29    Kontrakty eksport
2006-12-29    Oddalenie powództwa
2006-12-28    Dot: tzw. krótkiej listy
2006-12-28    Po NWZA 20.12.2006r. - kontynuacja w dniu 27.12.2006 r. Uchwały, akcjonariat powyżej 5%
2006-12-22    Podpisanie Umowy
2006-12-21    Zmiana animatora emitenta
2006-12-21    Krótka lista inwestorów
2006-12-20    Przerwa w NWZA
2006-12-20    Aneks nr 1 do Prospektu
2006-12-13    Wybór rewidenta do spraw szczególnych
2006-12-12    Projekty uchwał NWZA 20.12.2006 r.
2006-12-01    UWAGA: Prospekt emisyjny akcji serii F ( to nie jest raport giełdowy)
2006-11-29    Zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji serii F
2006-11-28    Zmiana w porządku obrad NWZA 20.12.2006 r.
2006-11-20    Wyłączenie Spółki z segmentu Plus
2006-11-17    Decyzja UOKiK
2006-11-16    Podpisanie Umowy Kredytowej
2006-11-09    Zwołanie NWZA 20.12.2006 r.
2006-11-08    Spotkanie inwestorskie
2006-10-23    Odwołanie NWZA zwołanego na dzień 9.11.2006 r.
2006-10-23    OGŁOSZENIE - Spółka sprzeda udziały i wierzytelności - WRJ Sp. z o.o.
2006-10-21    Komunikat Zarządu
2006-10-21    Komunikat Rady Nadzorczej
2006-10-20    Po NWZA 20.10.2006 - uchwały, akcjonariat pow. 5%
2006-10-18    Zwołanie NWZA na 09.11.2006r.
2006-10-13    Projekty uchwał NWZA 20.10.2006r.
2006-10-09    Kontrakty eksportowe
2006-10-09    Objęcie akcji Centrozap SA
2006-10-09    Nowy akcjonariusz
2006-10-05    Kontrakty eksportowe
2006-10-04    Nowy akcjonariusz
2006-10-02    Kontrakty eksportowe
2006-09-27    Porządek obrad NWZA 20.10.2006r.
2006-09-26    Komunikat Rady Nadzorczej Stalexport S.A.
2006-09-19    Życiorysy Członków Rady Nadzoczej
2006-09-19    Zakup akcji przez osobę nadzorujacą
2006-09-18    Komunikat Spółki
2006-09-15    Zakup nieruchomości
2006-09-12    Wyklreślenie spółki Centrostal Profil Sp. z o.o. z KRS
2006-09-12    Kontrakty eksportowe
2006-09-08    Raport po NWZA 08.09.2006 r. Uchwały, Akcjonariat powyżej 5%, Zmiany w RN
2006-09-06    kontrakty eksportowe
2006-09-01    Zawiadomienie od akcjonariusza
2006-08-31    Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego
2006-08-25    Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2006-08-23    Kontrakty eksportowe
2006-08-23    Kontrakty eksportowe
2006-08-21    Uchwały NWZA 8 września 2006 r.
2006-08-16    Zwołanie NWZA 08.09.2006r.
2006-08-16    ZWZA, pozew akcjonariusza
2006-08-16    Podpisanie znaczącej umowy
2006-08-16    Kontrakty eksportowe
2006-08-09    Zawiadomienie od akcjonariusza
2006-08-03    Kontrakty eksportowe
2006-08-03    Podwyższenie kapitału
2006-07-21    ZWZA kontynuacja
2006-07-13    Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2006-07-10    Rejestracja podwyższenia kapitału Spółki
2006-06-30    Sprzedaż nieruchomości
2006-06-30    PO ZWZA 30.06 2006, Akcjonariat powyżej 5%, Uchwały, ład korporacyjny 2006 r.
2006-06-29    Wykaz raportów bieżących za 2005 rok
2006-06-27    Umowa z Autostrade S.p.A.
2006-06-27    Przydział akcji seii F (kolejna transza)
2006-06-27    Podwyższenie kapitału
2006-06-14    Projekty uchwał na ZWZA 30.06.2006
2006-06-13    Ocena sytuacji Spółki przez Radę Nadzorczą
2006-06-12    Korekta do raportu 30 z dnia 05.06.2006 r.
2006-06-12    Przydział akcji serii F
2006-06-09    ZAPROSZENIE dla inwestorów, analityków i dziennikarzy
2006-06-08    Porządek obrad 30.06.2006
2006-06-08    Umowa leasingowa
2006-06-06    Podwyższenie kapitału
2006-05-31    Źyciorysy nowopowołanych członków Rady Nadzorczej
2006-05-30    Terminy publikacji raportów za 2005r. i spotkanie z inwestorami
2006-05-29    Ustanowienie hipoteki
2006-05-29    Rozstrzygnięcie przez Sąd Arbitrażowy
2006-05-26    Podpisano Umowę Gwarancji
2006-05-24    Raport po NWZA: przyjęte uchwały, zmiany w RN i akcjonariat powyżej 5%
2006-05-18    Umowa kredytowa
2006-05-17    Zmiana terminu ZWZA
2006-05-10    NWZA 24 maja 06 - projekty uchwał
2006-05-04    Podpisanie Porozumienia z Bankami ws WRJ
2006-04-21    NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
2006-04-20    Kontrakty krajowe
2006-03-31    Zamiar zwołania ZWZA
2006-03-30    Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2006-03-23    Autostrada A4 - Katowice-Kraków - zamknięcie finansowe - umowy zastawu u gwarancji
2006-03-22    Wybór audytora
2006-03-22    Podwyższenie kapitału w spółce zależnej
2006-03-16    Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego 2006
2006-03-10    Umowa przyrzeczona sprzedaży nieruchomości w Warszawie
2006-03-01    To nie jest raport giełdowy - lecz oferta sprzedaży atrakcyjnych nieruchomości
2006-02-28    Decyzja GDDKiA: przetarg na A4 Katowice- Wrocław
2006-02-24    Podwyższenie kapitału w spółce zależnej
2006-02-14    Likwidacja spółki Petrostal S.A.
2006-02-14    Kalendarz wydarzeń korporacyjnych 2006
2006-02-03    Kolejne kontrakty eksportowe
2006-01-13    Kontrakty eksportowe
2006-01-13    Umowa sprzedaży nieruchomości
2006-01-10    Terminy przekazywania raportów finansowych
2006-01-02    Nowa spółka zależna
Data i godzina publikacji Numer i tytuł raportu
2005-12-29    Spółka autostradowa - zamknięcie finansowe
2005-12-27    Zbycie akcji przez BZ WBK SA
2005-12-23    Emisja akcji serii F
2005-12-23    Autostrada - zwrot nakładów
2005-12-20    STALEXPORT TRANSROUTE Autostrada S.A. - podwyższenie kapitału
2005-11-24    Spotkanie z inwestorami
2005-11-09    Dostawy dla Ukrainy
2005-11-09    Zmiana terminu przekazania raportu za III kwartał 2005r
2005-10-18    Połączenie spółek - ogłoszenie
2005-10-18    Zamknięcie finansowe dla autostrady A4 - Katowice- Kraków
2005-09-30    Emisja akcji serii F
2005-09-01    Nabycie od Syndyka części przedsiębiorstwa
2005-08-31    Wykreślenie z KRS Spółki STALEXPORT- CENTROSTAL WARSZAWA S.A
2005-08-19    Huta Ostrowiec - spełnienie warunku
2005-08-04    Kontrakty do Ameryki Południowej
2005-08-03    Kontrakty eksportowe
2005-07-25    Prokura
2005-07-22    Centrostal Górnośląski
2005-07-11    Umowa sprzedaży
2005-07-11    W sprawie stosowania przez spółkę 14. zasady ładu korporacyjnego
2005-07-08    Spłata kolejnej raty układowej
2005-07-07    W sprawie Rady Nadzorczej STALEXPORT S.A.
2005-07-07    Powołanie nowego członka Zarządu STALEXPORT SA
2005-06-28    Kontrakty eksportowe
2005-06-24    Uchwały ZWZA 23.06.2006 r. Akcjonariusze powyżej 5 % udziałów, zmiany w RN
2005-06-22    Kontrakty eksportowe
2005-06-17    Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej spółki
2005-06-14    Zbycie akcji
2005-06-08    Ład Korporacyjny - oświadczenie Rady Nadzorczej
2005-06-08    Treść projektów uchwał na ZWZA 23.05.2005
2005-06-08    Ocena sytuacji spółki przez Radę Nadzorczą
2005-06-07    Zmiana funkcji w Radzie Nadzorczej
2005-06-01    Porządek obrad ZWZA 23.06.2005
2005-05-23    Terminy raportów rocznych
2005-05-16    Spółka w MIDWIG
2005-05-12    Zamiar zwołania ZWZA
2005-05-12    Spotkanie z analitykami i inwestorami
2005-04-19    Ład Korporacyjny
2005-04-07    Spłata kolejnej raty
2005-03-24    Połączenie spółek - nabycie akcji
2005-03-22    Kalendarz wydarzeń korporacyjnych
2005-03-08    Stalexport SA przejął spółkę zależną
2005-01-21    Wybór audytora
2005-01-20    Uchwały po NWZA 20.01.2005 r.
2005-01-19    Terminy przekazywania raportów finansowych
2005-01-19    Nabycie akcji przez osobę nadzorującą.
2005-01-14    Stanowisko Zarządu w sprawie połączenia Spółek
2005-01-05    Spłata kolejnej raty układowej
Data i godzina publikacji Numer i tytuł raportu
2004-12-28    Spłata drugiej raty układowej
2004-12-28    Porządek obrad NWZA na dzień 20.01.2005r.
2004-12-20    Oferta kupna PPOWH Centrostal Górnośląski
2004-12-13    Sprawozdania Zarządów do Połączenia Spółek
2004-12-13    Sprawozdanie Zarządu Stalexport S.A.
2004-12-13    Sprawozdanie Zarządu Stalexport Centrostal Warszawa
2004-12-07    Zamiar zwołania NWZA
2004-12-03    Opinia biegłego rewidenta z badania planu połączenia Spółek
2004-12-02    Odwołanie prokurenta
2004-11-15    Decyzja sądu ws Stalexport Wielkopolska
2004-11-02    Spotkanie z inwestorami i analitykami
2004-10-28    Plan połączenia spółek
2004-10-28    Zał. nr 1 do planu połączenia spółek
2004-10-28    Zał. nr 3 do planu połączenia spółek
2004-10-28    Zał. nr 2 do planu połączenia spółek
2004-10-28    Zał. nr 4 do planu połączenia spółek
2004-10-28    Zał. nr 6 do planu połączenia spółek
2004-10-28    Zał. nr 5 do planu połączenia spółek
2004-10-26    Zmiana terminu przekazania SAQ
2004-10-25    Zamiar połączenia spółek
2004-10-21    Zmiana terminu przekazania SAQS
2004-10-06    Spłata kolejnej raty układowej
2004-09-22    Osoba zarządzająca (prokurent) posiada akcje Spółki
2004-09-15    Negocjacje w sprawie A4 Staklexport Autostrada Śląska
2004-09-14    Przetarg autostrada A4 odcinek Katowice-Wrocław - oferty równorzędne
2004-09-07    Umowa ze Skarbem Państwa
2004-09-06    Nowy skład handlowy STALEXPORT S.A.
2004-09-03    Umowa współpracy z Vinci Concessions
2004-08-20    Kontrakty na dostawy
2004-08-20    Podpisanie Umowy Factoringowej z PKO BP SA
2004-07-30    Spełnienie warunku umowy sprzedaży
2004-07-29    Przeniesienie koncesji A4 odcinek Katowice-Kraków
2004-07-22    Zbycie udziałów
2004-07-14    Komunikat po NWZA
2004-07-13    Kontrakt spółki zależnej
2004-07-07    Kalendarz wydarzeń korporacyjnych
2004-07-05    Spłata kolejnej raty układowej
2004-06-30    Projekty uchwał NWZA 14.07.2004R.
2004-06-29    Wybór Zarządu
2004-06-29    Dane po ZWZA
2004-06-22    Nabycie akcji przez osobę zarządzającą
2004-06-22    Kontrakty eksportowe
2004-06-22    Autostrada_A4 odcinek Katowice-Wrocław spółka SAŚ złożyła ofertę przetargową
2004-06-21    Kontrakty eksportowe
2004-06-09    Zwołanie NWZA Stalexport S.A. 14 lipca 2004r.
2004-06-09    Projekty uchwał ZWZA 29.06.2004r.
2004-06-08    Uchwała Zarządu ws podwyższenia kapitału emisja akcji serii "F"
2004-06-08    Ocena sytuacji Spółki przez Radę Nadzorczą
2004-06-07    Termin przesłania SARS za 2003r.
2004-06-07    Porządek obrad ZWZA 29.06.2004r.
2004-06-04    STALEXPORT SA - członkiem POLSKIEJ UNII DYSTRYBUTORÓW STALI
2004-06-03    Spłata przez Skarb Państwa na rzecz PKOBP zob. za H. Ostrowiec
2004-06-01    Stalexport Wielkopolska -Odwołanie
2004-05-27    Zmiana w akcjonariacie spółki SAŚ
2004-05-24    Stalexport Wielkopolska SA
2004-05-24    Komentarz Zarządu do informacji dot. ogłoszenia upadłości spółki Stalexport Wielkopolska Sp. z o.o.
2004-05-24    Notowania w ramach segmentu plus
2004-05-19    Uzupełnienie komentarza do zasady nr 18 Ładu Korpoacyjnego
2004-05-19    Struktura akcjonariatu Stalexport S.A.
2004-05-17    Stalexport w WIG 20
2004-05-14    Spełnienie warunków umowy
2004-05-14    Zamiar zwołania ZWZA
2004-05-13    Uchwały NWZA
2004-04-27    Wybór audytora
2004-04-27    Projekt uchwały na NWZA - zaopiniowanie
2004-04-19    Porządek obrad, projekt uchwały na NWZA
2004-04-05    Spłata kolejnej raty układowej
2004-03-31    Uzupełnienie raportu bieżącego -prokurenci
2004-03-26    Prokurenci
2004-03-26    NWZA
2004-03-12    Zmniejszenie udziału
2004-03-01    Sprzedaż akcji spółki Centrostal S.A.
2004-03-01    Spełnienie warunków umowy
2004-03-01    Kontrakt na dostawy grudek rudy żelaza
2004-02-24    Zaproszenie dla Stalexport Autostrada Śląska S.A. do udziału w drugim etapie przetargu
2004-02-23    Kontrakty na dostawy rudy dla PHS
2004-02-16    Kontrakty eksportowe
2004-01-16    Spełnienie warunków
2004-01-16    Uchwały NWZA
2004-01-15    Wstępny raport po NWZA
2004-01-13    Terminy przekazywania raportów finansowych
2004-01-05    Spłata drugiej raty układowej
2003-12-31    Treść projektów uchwał NWZA
2003-12-23    Nabycie akcji przez osobę zarządzającą spółką
2003-12-18    Decyzja Sądu Arbitrażowego
2003-12-16    Porządek obrad NWZA propozycja zmian
2003-12-09    Porządek obrad NWZA
2003-11-23    Zbycie spłki Ferrostal Łabędy Sp.z o.o.
2003-11-21    Kontrakty
2003-11-21    Zamiar zwołania NWZA
2003-11-21    Informacja ws autostrady A4
2003-11-21    Zbycie akcji spółki przez Bank Millennium
2003-11-21    Zbycie akcji spółki
2003-11-20    Umowa zbycia akcji WM Dziedzice SA
2003-11-14    Umowa z PKO BP SA
2003-11-07    Zbycie akcji spółki
2003-11-07    Korekta zasad ładu korporacyjnego
2003-11-05    Zbycie akcji spółki
2003-11-03    BPH PBK SA posiada akcje spółki
2003-10-31    Stalexport Wielkopolska wniosek o układ
2003-10-30    Zbycie akcji
2003-10-29    Zbycie akcji
2003-10-24    Zwiększenie udziału
2003-10-22    Zbycie akcji przez Polska Kasa Opieki SA
2003-10-22    kontrakty eksportowe
2003-10-15    Informacja z Banku Millennium
2003-10-15    Koszty emisji akcji serii E
2003-10-13    Informacja z Banku Polska Kasa Opieki SA
2003-10-08    Umowa zbycia nieruchomości
2003-10-08    Asymilacja akcji Stalexport S.A.
2003-10-06    Pierwsza rata dla wierzycieli głównych
2003-10-06    BZ WBK SA ma akcje Stalexport SA
2003-10-02    Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii E
2003-09-30    Akcje posiadane przez Citibank Overseas Investment Corp
2003-09-26    Citicorp Trustee Company Limited posiada akcje Stalexport SA
2003-09-25    NFOŚWiG potwiedza ilość posiadanych akcji
2003-09-22    Bank Polska Kasa Opieki SA posiada akcje Stalexport SA
2003-09-22    Ostatnia rata dla wierzycieli drobnych
2003-09-18    Zbycie akcji spółki
2003-09-18    Przyjęcie akcji spółki serii E do KDPW i oznaczenie ich kodem
2003-09-11    Nabycie nieruchomości od spółki zależnej
2003-08-22    Zmniejszenie udziałów PKO BP SA w kapitale spółki
2003-08-21    Rejestracja podwyższenia kapitału spółki
2003-08-20    Korekta podmiotu w strukturze akcjonariatu w SA QS
2003-08-14    Zmniejszenie udziałów PKO BP w kapitale Spółki
2003-08-04    Decyzja sądu arbitrażowego
2003-07-29    Kontrakty eksportowe
2003-07-11    Zawarcie porozumienia w spr. restrukturyzacji zadłużenia przeterminowanego
2003-07-10    Podwyżzenie kapitału zakładowego Spółki Stalexport Transroute Autostrada SA
2003-06-30    Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad Ładu Korporacyjnego
2003-06-26    Uzupełnienie do raportu bieżącego 38 2003, dot. Centrostal Gdańsk
2003-06-26    Spłata wierzycieli drobnych
2003-06-24    Sprzedaż nieruchomości
2003-06-18    Sprostowanie do komunikatu nr 38 2003
2003-06-17    Akcje spółki Centrostal Gdańsk
2003-06-16    Uchwały X ZWZA
2003-06-06    Treść projektów uchwał ZWZA
2003-05-28    Termin przkazania SA RS za 2003r
2003-05-23    Porządek obrad X ZWZA
2003-05-16    Połączenie spółek
2003-05-09    Informacja ws Autostrady A4
2003-04-30    Przydział akcji serii E
2003-04-18    Zamknięcie Subskrypcji akcji serii E
2003-04-17    Sprzedaż nieruchomości
2003-04-10    Decyzja o zamiarze zwołania ZWZA
2003-04-03    Przedłużenie terminu subskrypcji akcji serii E
2003-04-03    Umowa z Hutą Kościuszko SA
2003-03-27    Dodatkowe kontrakty na rudy żelaza dla PHS
2003-03-27    Obligacje zamienne: Dodatkowa Umowa Powiernicza
2003-03-25    SAM SA umowa na budowę
2003-03-21    Spłata drugiej raty
2003-03-20    Sprzedaż nieruchomości
2003-03-19    Zmiana treści prospektu
2003-03-19    Przedłużenie subskrypcji
2003-03-06    Raport aktualizacyjny do prospektu emisyjnego
2003-03-03    Zbycie wierzytelności Huty Jedność
2003-02-27    Zbycia udziałów STOK Sp. z o.o. w Wiśle
2003-02-25    Zwiększenie udziałów w spółce zależnej
2003-02-21    Połączenie spółek
2003-02-19    Sprzedaż nieruchomości
2003-02-14    Podwyższenie kapitału w Elstal Łabędy
2003-02-03    Kontrakty eksportowe
2003-01-27    Porozumienie w sprawie restrukturyzacji zadłużenia
2003-01-22    Pełna wersja Prospektu emisyjnego od 86.096.635 do 106.010.072 Akcji zwykłych na okaziciela
2003-01-20    Skrót prospektu emisyjnego
2003-01-18    STALEXPORT S.A. - KRAJOWA SIEĆ DYSTRYBUCJI - STALEXPORT WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO
2003-01-17    Przedwstępna umowa z Hutą Kościuszko
2003-01-14    Terminy przekazywania raportów okresowych
2003-01-14    Zwiększenie udziałów w Elstal Łabędy
2003-01-10    Kontrakty na rudy żelaza dla PHS
2003-01-08    Zakup akcji Stalexport Zaptor SA
2003-01-06    Sprzedaż nieruchomości
2002-12-30    Oświadczenie dotyczące ładu korporacyjnego
2002-12-18    Decyzje Rady Nadzorczej
2002-12-17    Umowa ugody z BWE S.A
2002-12-17    Zwiększenie udziałów spółki zależnej
2002-12-13    WZA w Hucie Ostrowiec
2002-12-10    Zmniejszenie udziałów w Centrostal S.A.
2002-12-10    Działania restrukturyzacyjne
2002-12-03    Kontrakty esportowe
2002-11-28    Zmniejszenie udziałów w WRJ
2002-11-27    Uchwały NWZA
2002-11-27    Spłata I raty dla wierzycieli drobnych
2002-11-21    Informacja ws autostrady
2002-11-19    Treść projektów uchwał
2002-11-08    Kontrakt na dostawy
2002-10-18    Rozwiązanie spółki Dalinco Corporation
2002-10-18    NWZA
2002-10-07    NWZA
2002-09-26    KRS uprawomocnienie
2002-09-20    Konsolidacja spółek
2002-08-28    Uchwały WZA
2002-08-26    Uprawomocnienie układu
2002-08-23    Kontrakty eksportowe
2002-08-19    Treść projektów uchwał