Raport nr 20 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 23 listopada 2017 roku Pan Nicolò Caffo złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 15 grudnia 2017 roku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2016.0.1639 t.j.) oraz § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
 

«  powrót