Raport nr 4 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) informuje, że dnia 26 stycznia 2018 roku w Katowicach, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki akcjonariusze reprezentowali 160.299.119 akcji/głosów z ogólnej liczby 247.262.023 akcji/głosów, co stanowiło 64,83 % kapitału zakładowego Spółki.

Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki była spółka Atlantia S.p.A. posiadająca 151.323.463 akcji/głosów, tj. 61,20% w ogólnej liczbie akcji/głosów oraz 94,40% w liczbie akcji/głosów na tym walnym zgromadzeniu Spółki

Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej złożył Pan Tadeusz Włudyka.

Na powyższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki podjęto - bez sprzeciwu - następujące uchwały:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 26 stycznia 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia


§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, wybiera Pana Rafała Sasiaka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 160.299.119  akcji, co stanowi 64,83 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 160.299.119, w tym: głosów „za” 160.299.119, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 26 stycznia 2018 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej


§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, postanawia - zgodnie z §10a Regulaminu Walnego Zgromadzenia - nie powoływać Komisji Skrutacyjnej
i upoważnić Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podpisywania wydruków z głosowań.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 160.299.119  akcji, co stanowi 64,83% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 160.299.119, w tym: głosów „za” 160.299.119, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 26 stycznia 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad


§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, zatwierdza porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 160.299.119 akcji, co stanowi 64,83 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 160.299.119, w tym: głosów „za” 160.299.119, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 26 stycznia 2018 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej IX kadencji


§1.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 11 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach postanawia, iż Rada Nadzorcza IX kadencji liczyć będzie 7 (siedmiu) członków.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 160.299.119  akcji, co stanowi 64,83 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 160.299.119, w tym: głosów „za”  160.299.119, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 26 stycznia 2018 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej IX kadencji


§1.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 11 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach powołuje Pana Tomasza Dobrowolskiego na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 160.299.119 akcji, co stanowi 64,83 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 160.299.119, w tym: głosów „za” 157.241.963, głosów „przeciw” 2.972.722, głosów „wstrzymujących się” 84.434.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 26 stycznia 2018 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej IX Kadencji


§1.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 11 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach powołuje Pana Flavio Ferrari na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 160.299.119 akcji, co stanowi 64,83 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 160.299.119, w tym: głosów „za” 157.241.963, głosów „przeciw” 2.972.722, głosów „wstrzymujących się” 84.434.Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 26 stycznia 2018 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki


§1.
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1.    skreśla się § 11 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki,
2.    dodaje się nowy ust. 3 w § 16 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca nie zwoła posiedzenia, zgodnie z ust. 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.”,
 
3.    § 18 ust. 3 pkt 8) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

,,8) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych.”

§ 2.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
§ 3.
Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w  przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 160.299.119 akcji, co stanowi 64,83 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 160.299.119, w tym: głosów „za” 160.299.119, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0. 

Informacje dotyczące nowo powołanych członków Rady Nadzorczej zostaną przekazane osobnym raportem bieżącym.


Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
 

«  powrót