Raport nr 5 - Informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A w dniu 26 stycznia 2018 roku

W uzupełnieniu do raportu nr 4/2018 Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka), podaje informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 stycznia 2018 roku.


1.    Flavio Ferrari – członek Rady Nadzorczej

Flavio Ferrari ukończył Uniwersytet Boloński na kierunku Inżynieria Mechaniczna (2002) oraz uzyskał z wyróżnieniem tytuł Master of Business Administration (MBA) na SDA Bocconi w Mediolanie (2016). Ukończył również kursy menedżerskie i specjalizacje w USA na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA) w zakresie strategii i negocjowania transakcji (2016), w brytyjskiej London Business School w zakresie finansów korporacyjnych – wyceny (2010), a także w Tuluzie we Francji, na ISAE-SUPAERO, w zakresie aerodynamiki (2000).
 
Pan Ferrari napisał pracę magisterską w ośrodku badawczym Alstom-ABB w Szwajcarii, a następnie rozpoczął karierę zawodową w Alstom Power w szwajcarskim Baden. Następnie pracował w grupie Falck Renewables w Mediolanie, zajmując się eksploatacją i utrzymaniem, a także projektami rozwoju biznesowego we Włoszech, Hiszpanii i Grecji.

W 2008 rozpoczął pracę w mediolańskim oddziale BKW, spółki energetyczno-infrastrukturalnej z siedzibą w Bernie w Szwajcarii, notowanej na giełdzie w Zurychu. Pełnił tam różne funkcje związane z rozwojem biznesowym, zarządzaniem projektami, kwestiami operacyjnymi oraz strategią. W tym okresie wynegocjował oraz sfinalizował liczne przejęcia aktywów i przedsiębiorstw usługowych we Włoszech i Francji. Został powołany na Dyrektora Zarządzającego i członka zarządu w kilku podmiotach kontrolowanych przez Grupę BKW.

Od marca 2017 r. pracuje w Atlantia S.p.A. w Rzymie jako Dyrektor Regionu ds. Inwestycji zagranicznych. Jego portfolio obejmuje obecnie inwestycje w Polsce i w USA. Jest również członkiem zarządu innych podmiotów kontrolowanych przez grupę Atlantia.

Poza ojczystym językiem włoskim pan Ferrari włada płynnie językiem angielskim, a także biegle posługuje się językiem francuskim i niemieckim.

Pan Flavio Ferrari:

a)    nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki;
b)    nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
c)    nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

2.    Tomasz Dobrowolski – członek Rady Nadzorczej

Jest radcą prawnym oraz adwokatem (nie wykonuje obecnie zawodu adwokata).

Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w 1974 roku oraz studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W 1980 roku zdał egzamin radcowski, a w 1986 roku został przyjęty do Adwokatury. Jest też mediatorem.

Po studiach pracował w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, a następnie kolejno - po przyjęciu do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie - jako radca prawny w kilku centralach handlu zagranicznego, w tym w Elektrim S.A.

Po rozpoczęciu praktyki prywatnej w 1990 roku pracował kolejno w połączonym biurze Nabarro Nathanson (Członek Zarządu NN Polska) i WGM, w Allen and Overy (po połączeniu z NN Polska, partner - energetyka i projekty infrastrukturalne), Hogan and Hartson (partner - energetyka i projekty infrastrukturalne)

W trakcie pracy zawodowej kierował zespołami realizującymi obsługę prawną wielu projektów inwestycyjnych opartych o finansowanie kredytami bankowymi oraz emisje obligacji jak również projektami z zakresu nabyć i przejęć, w tym projektami w różnych jurysdykcjach

W połowie 2017 roku, po okresie pracy w ograniczonym wymiarze, przeszedł na emeryturę jako radca prawny w sieciowej kancelarii.

Pan Tomasz Dobrowolski:

a)    nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki;
b)    nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
c)    nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt. 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

«  powrót