Raport nr 10 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 4 kwietnia 2018 roku oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W związku ze zwołaniem na dzień 4 kwietnia 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść:

a)    ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

b)    projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Równocześnie informujemy, że ww. dokumenty, a także wszelka dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jest dostępna na stronie internetowej Spółki (www.stalexport-autostrady.pl).

Załączniki:

1.    Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2.    Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

«  powrót