Raport nr 13 - Liczba akcji objętych dywidendą

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 kwietnia 2018 roku podjęło uchwałę nr 8 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, przeznaczając na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości 71.705.986,67 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów siedemset pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy), tj. po 29 gr (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy) na jedną akcję.

Równocześnie Emitent informuje, że:

1)    liczba akcji objętych dywidendą wynosi 247.262.023 (dwieście czterdzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy);
2)    dzień dywidendy to 18 kwietnia 2018 roku;
3)    termin wypłaty dywidendy to 18 maja 2018 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie (informacje bieżące i okresowe) i § 38 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

«  powrót