Raport nr 15 - Podjęcie prac zmierzających do dematerializacji oraz dopuszczenia do publicznego obrotu na rynku regulowanym 89.500.000 akcji Spółki serii G

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 12 czerwca 2018 roku podjął uchwałę o podjęciu prac zmierzających do dematerializacji oraz dopuszczenia do publicznego obrotu na rynku regulowanym 89.500.000 akcji Spółki serii G (o numerach od G 157.762.024 do G 247.262.023), będących w posiadaniu Atlantia S.p.A.

Wyżej wymienione prace są podejmowane przez Zarząd Spółki na wniosek Atlantia S.p.A.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
 

«  powrót