Akcjonariat

Atlantia S.p.A (akcjonariusz Stalexportu Autostrady S.A. od 21 grudnia 2016 r.)
Grupa Kapitałowa Atlantia - operator sieci ok. 5 tys. km autostrad płatnych we Włoszech, Brazylii, Chile, Indiach i w Polsce oraz światowy lidera w zakresie systemów automatycznego poboru opłat na autostradach. Atlantia jest notowana na giełdzie w Mediolanie.

www.atlantia.it


Kapitał zakładowy: 185.446.517,25 zł.(wpłacony w całości)
Ogółem liczba akcji/ liczba głosów wynosi 247.262.023
Wartość nominalna jednej akcji 0,75 zł.

Prezentowana struktura akcjonariatu Stalexport Autostrady S.A. opiera się na zawiadomieniach otrzymywanych przez spółkę na podstawie art. 69 i 69a w związku z art. 87 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcjonariat

liczba akcji/głosów

udział w kapitale zakładowym %

Atlantia S.p.A

151.323.463

61,20%

pozostali

95.938.560

38,80%