Opis branży

Biorąc pod uwagę obecny stan infrastruktury drogowej oraz potrzeby rozwojowe Ministerstwo Infrastruktury opracowało „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015” (dalej Program). Dokument ten określa cele i priorytety inwestycyjne strony publicznej realizowane w całym okresie programowania. Okres realizacji tego Programu zaplanowano na 5 lat, natomiast okres programowania rzeczowego i finansowego obejmuje okres trzech lat (2011-2013). Z tego powodu Program zawiera szczegółową listę zadań inwestycyjnych, których realizacja miała zostać rozpoczęta do 2013 roku oraz określa wielkość środków przeznaczonych w Krajowym Funduszu Drogowym oraz budżecie państwa na ten cel. W dniu 25 stycznia 2011 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”.
Zgodnie z przywołaną wyżej uchwałą, łączna wartość wydatków w latach 2010-2015 w ramach zadań inwestycyjnych, których realizacja miała się rozpocząć do 2013 roku, ujętych w Programie, oszacowana na dzień 13 października 2010 roku, miała wynieść 82,8 mld zł.

Na początku 2014 roku zostały rozdzielone środki unijne na lata 2014-2010. W oparciu między innymi o te środki, rząd zaktualizował program budowy infrastruktury drogowej. Według najnowszych deklaracji strona publiczna aktualnie nie przewiduje budowy autostrad w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Nie wyklucza natomiast powierzania zadań operatorskich stronie prywatnej opartych o zasadę „Utrzymaj standard”.
Ponieważ jednak polityka strony publicznej ulega częstym zmianom Spółka zamierza na bieżąco śledzić sytuację na tym rynku.
W przypadku ogłoszenia nowych przetargów publicznych leżących w obszarze zainteresowania Stalexport Autostrady, Spółka będzie je analizować, a w przypadku pozytywnej oceny i zbieżności z celami strategicznymi Grupy Kapitałowej, podejmie decyzje o udziale w tych przetargach.
Spółka nie wyklucza również możliwości wejścia kapitałowego w niektóre z istniejących projektów koncesyjnych w Polsce, jeśli któryś z pozostałych uczestników projektów byłby zainteresowany wyjściem z tychże projektów lub któreś z konsorcjów szukałoby dodatkowych partnerów kapitałowych.
Ponadto, mając na uwadze wysoki poziom długu publicznego, jak i deficytu budżetowego, nie należy zapominać o możliwości prywatyzacji infrastruktury, w tym autostrad zarządzanych obecnie przez stronę publiczną. Doświadczenia Włoch i Francji w tym zakresie jednoznacznie wskazują, że jest to instrument pozwalający na szybkie zredukowanie części długu publicznego, a także na przyspieszenie procesu rozbudowy infrastruktury z zachowaniem standardów bezpieczeństwa i jakości. Temat ten, w chwili obecnej, nie występuje w dyskusji publicznej.