do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.87 zł -1.71% -0.05zł 2024-05-20
Strona główna/Biuro Prasowe/Informacje prasowe/Komentarz do półrocznych wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za okres I półrocza 2011 roku

Komentarz do półrocznych wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za okres I półrocza 2011 roku

Informacje prasowe 3 Sierpnia 2011

W I półroczu 2011 roku Grupa STX Autostrady uzyskała przychody z poboru opłat w wysokości 78.404 tys. PLN, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosły one 70.205 tys. PLN. Stanowiło to przede wszystkim efekt wzrostu ADT o 8,2%, jak również zwiększenia od dnia 1 lipca 2010 roku opłaty otrzymywanej za przejazd „pojazdów winietowych” i większej sprzedaży abonamentów na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków.

W okresie sprawozdawczym zysk netto Grupy wyniósł 1.003 tys. PLN i był o 91% mniejszy niż w analogicznymi okresie roku ubiegłego. Spadek ten - odnotowany pomimo wysokiej dynamiki przychodów z poboru opłat oraz zysku brutto na sprzedaży - stanowił w dużej części konsekwencję zaciągnięcia w III kwartale 2010 roku ostatniej transzy kredytu (210.000 tys. PLN) na realizację inwestycji na koncesyjnym odcinku autostrady A4. W efekcie tego w I półroczu 2011 wartość odsetek wyniosła 12.216 tys. PLN i była o 6.312 tys. PLN wyższa niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Wpływ na wyniki Grupy odnotowane w I półroczu 2011 miało również jednorazowe negatywne zdarzenie, tj. odrzucenie przez Naczelny Sąd Administracyjny złożonej przez Stalexport Autostrady skargi na decyzję Naczelnika I Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu. W efekcie Grupa utworzyła odpisu aktualizujący należności z tytułu podatków od towarów i usług w wysokości 6.894 tys. PLN, który pomniejszył w okresie sprawozdawczym skonsolidowany wynik netto.

Opisane powyżej zdarzenia wpłynęły na poziom zysku netto wypracowanego przez Grupę w I półroczu 2011. Porównując wyniki tego okresu do wyników I półrocza 2010 roku należy również zwrócić uwagę na fakt, iż - w związku ze zmianą przewidywanego harmonogramu płatności - w porównywalnym okresie ubiegłego roku Grupa dokonała przeszacowania wartości płatności z tytułu koncesji wobec Krajowego Funduszu Drogowego. W efekcie przychody finansowe w I półroczu 2010 zwiększyły się o kwotę 15.804 tys. PLN. Zmiana szacunków w zakresie harmonogramu płatności koncesyjnych nie miała zaś żadnego wpływu na wyniki Grupy w I półroczu 2011.

udostępnij
do góry