do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

3.56 zł 0.56% 0.02zł 2024-04-17
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 2021 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 2021 roku

Aktualności 7 Marca 2022

W 2021 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 360.162 tys. PLN, które były wyższe o 24,4% niż w 2020 roku (289.545 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 24,6%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 24,5%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków (patrz szczegółowy komentarz tutaj). Koszt własny sprzedaży Grupy w 2021 roku (125.132 tys. PLN) wzrósł o 30,3% (tj. o 29.063 tys. PLN) w porównaniu do 2020 roku (96.069 tys. PLN), głównie z powodu wzrostu kosztów amortyzacji. Uwzględniając wyżej opisany wzrost przychodów oraz kosztów, skumulowany wynik brutto na sprzedaży w 2021 roku w wysokości 235.030 tys. PLN osiągnął poziom wyższy (wzrost o 21,5%), niż 193.476 tys. PLN w 2020 roku.

W porównaniu do 2020 roku (8.103 tys. PLN), w 2021 roku (5.072 tys. PLN) Grupa wykazała niższe o 37,4% pozostałe przychody operacyjne, głównie z powodu spadku przychodów z dzierżawy miejsc obsługi podróżnych w zakresie rozliczenia podatku od nieruchomości z dzierżawcą ww. nieruchomości. W tym samym okresie Grupa odnotowała koszty ogólnego zarządu (113.522 tys. PLN) na wyższym poziomie (wzrost o 12,4%), niż w roku poprzednim (101.033 tys. PLN). W tej grupie kosztów płatności na rzecz Skarbu Państwa były wyższe (wzrost o 18.639 tys. PLN, czyli 41,8%), ale zostały częściowo skompensowane przez niższe koszty usług obcych oraz podatki i opłaty. Pozostałe koszty operacyjne w 2021 roku w wysokości 658 tys. PLN były wyższe, niż w 2020 roku, gdy wyniosły 225 tys. PLN. Straty z tytułu utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych wyniosły w 2021 roku 589 tys. PLN, w porównaniu do 30 tys. PLN w roku ubiegłym. W konsekwencji, zysk z działalności operacyjnej w 2021 roku wyniósł 125.333 tys. PLN i był wyższy (wzrost o 25%) od tego osiągniętego w roku poprzednim (100.291 tys. PLN).

Odnotowane w 2021 roku ujemne saldo działalności finansowej (1.718 tys. PLN) zwiększyło się w porównaniu do salda w 2020 roku (1.368 tys. PLN). Wynik ten to wypadkowa mniejszych kosztów dyskonta zobowiązań i rezerw oraz niższych przychodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych, lokat długoterminowych i dłużnych instrumentów finansowych. W następstwie powyższego, Zysk przed opodatkowaniem w 2021 roku wyniósł 123.630 tys. PLN i był wyższy (wzrost o 25%) od tego osiągniętego w roku poprzednim (98.651 tys. PLN).

Komentując wielkość podatku dochodowego od osób prawnych warto przypomnieć, iż w okresie porównawczym tj. w 2020 roku, w konsekwencji zaliczenia płatności na rzecz Skarbu Państwa do kosztów uzyskania przychodów, otrzymano 17.995 tys. PLN tytułem zwrotu nadpłaty tego podatku za lata 2018-2019.

W efekcie działalności prowadzonej w 2021 roku Grupa osiągnęła wyższy (wzrost o 4,3%) zysk netto w wysokości 95.415 tys. PLN, w porównaniu do 91.456 tys. PLN zysku netto uzyskanego w roku poprzednim.

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Stalexport Autostrady za 2021 rok znajdziesz klikając tutaj.

udostępnij
do góry