do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.88 zł -1.37% -0.04zł 2024-05-20
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I półroczu 2019 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I półroczu 2019 roku

Aktualności 1 Sierpnia 2019

W I półroczu 2019 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 167.962 tys. PLN, które były wyższe o 4,8% niż w I półroczu 2018 roku (160.244 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 4,8%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 5.0%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków (patrz szczegółowy komentarz tutaj). Natomiast koszt własny sprzedaży Grupy w ciągu I półrocza 2019 roku (45.837 tys. PLN) wzrósł o 126,9% (tj. o 25.640 tys. PLN) w porównaniu do I półrocza 2018 roku (20.197 tys. PLN*), głównie w efekcie wzrostu kosztu utworzenia rezerw na wymianę nawierzchni (wzrost o 23.714 tys. PLN). Uwzględniając wyżej opisany wzrost zarówno przychodów jak i kosztów, skumulowany wynik brutto na sprzedaży w I półroczu 2019 roku w wysokości 122.125 tys. PLN osiągnął poziom niższy (spadek o 12,8%), niż 140.047 tys. PLN* w I półroczu roku poprzedniego.

W porównaniu do I półrocza 2018 roku (4.910 tys. PLN), w I półroczu 2019 roku (1.987 tys. PLN) Grupa wykazała niższe o 59,5% pozostałe przychody operacyjne, głównie z powodu odnotowanego w zeszłorocznym okresie porównawczym zwrotu nadpłaconego podatku od nieruchomości za lata ubiegłe (3.005 tys. PLN). W tym samym okresie Grupa odnotowała koszty ogólnego zarządu (62.766 tys. PLN) na znacząco wyższym poziomie (wzrost o 278,4%), niż w I półroczu roku poprzedniego (16.588 tys. PLN*), głównie w efekcie poniesienia w bieżącym okresie kosztów, niewystępujących w zeszłorocznym okresie porównawczym, związanych z „Płatnościami na rzecz Skarbu Państwa” (44.356 tys. PLN netto). Pozostałe koszty operacyjne w I półroczu 2019 roku w wysokości 321 tys. PLN były niższe, niż w I półroczu 2018 roku, gdy wyniosły 3.110 tys. PLN, głównie z powodu odnotowanej w zeszłorocznym okresie porównawczym korekty przychodów z dzierżawy miejsc obsługi podróżnych za lata ubiegłe w rezultacie otrzymanego zwrotu podatku od nieruchomości (3.005 tys. PLN). W konsekwencji, zysk z działalności operacyjnej w I półroczu 2019 roku wyniósł 61.009 tys. PLN  i był niższy (spadek o 51,3%) od tego osiągniętego w I półroczu roku poprzedniego (125.200 tys. PLN*).

Warto również podkreślić, iż odnotowane w I półroczu 2019 roku ujemne saldo działalności finansowej (2.063 tys. PLN) było mniejsze (spadek o 73,6%), niż w I półroczu 2018 roku (7.826 tys. PLN). Zaważył na tym głównie spadek kosztów finansowych w wyniku sukcesywnej spłaty zobowiązań finansowych. W efekcie działalności prowadzonej w I półroczu 2019 roku Grupa osiągnęła niższy (spadek o 60%) zysk netto w wysokości 37.541 tys. PLN, w porównaniu do 93.963 tys. PLN* zysku netto uzyskanego w I półroczu roku poprzedniego.

Jednostkowe i skonsolidowane skrócone śródroczne sprawozdania finansowe Stalexport Autostrady za I półrocze 2019 roku znajdziesz klikając tutaj.

* Dane przekształcone w związku ze zmianą podejścia w odniesieniu do „Opłat koncesyjnych"

udostępnij
do góry