do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.87 zł -1.71% -0.05zł 2024-05-20

Raport nr 18/2023

Aktualności 13 Kwietnia 2023

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: „Spółka" lub „Emitent”) informuje, że 13 kwietnia 2023 r. Zarząd Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (spółki zależnej Emitenta) podjął uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz wypłaty dywidendy.

Zgodnie z ww. uchwałą Zarząd Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (dalej: SAM S.A.) postanowił o przedłożeniu Radzie Nadzorczej SAM S.A. oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu SAM.S.A. wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz wypłaty dywidendy o następującej treści:

„Zarząd Stalexport Autostrada Małopolska S.A. proponuje:

  • zysk netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 70.469.637,81 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt jeden groszy) podzielić w następujący sposób:

           a)  kwotę 47.372.326,36 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych trzydzieści sześć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,

           b) kwotę 23.097.311,45 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta jedenaście złotych czterdzieści pięć groszy) przeznaczyć na kapitał rezerwowy na wypłaty dla akcjonariuszy, w szczególności na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy w przyszłości;

  • wypłacić dywidendę na rzecz akcjonariusza Spółki w kwocie 47.372.326,36 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych trzydzieści sześć groszy) w terminie do 5 maja 2023 r.”

Ww. wniosek Zarządu SAM S.A. wymaga dokonania oceny przez Radę Nadzorczą SAM S.A.

Ostateczne decyzje dotyczące podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy SAM S.A., w tym ustalenia terminu wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie SAM S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 18/2023.pdf 13.04.2023 115.84KB Plik: Raport nr 18/2023.pdf

udostępnij
do góry