do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.89 zł 0.35% 0.01zł 2024-05-21

Raport nr 20/2020

Aktualności 27 Marca 2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku oraz nr 8/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Emitent) informuje, że dnia 27 marca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (spółki zależnej Emitenta) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 o następującej treści:

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STALEXPORT AUTOSTRADA MAŁOPOLSKA S.A
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 27 marca 2020 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 i wypłaty dywidendy

Działając na podstawie artykułu 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

1) zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 70.646.254,86(słownie: siedemdziesiąt milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt sześć groszy) podzielić w następujący sposób:

a) kwotę 3.523.998,25 zł (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia pięć groszy) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych,

b) 455.367,60 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy,

c) kwotę 66.666.889,01 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych jeden grosz) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;

2) wypłacić dywidendę na rzecz akcjonariusza Spółki w łącznej kwocie 131.160.889,01 zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i jeden grosz), przy czym na kwotę wypłacanej dywidendy składają się:

a) kwota 66.666.889,01 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych jeden grosz), która pochodzi z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 przeznaczonego, na podstawie pkt 1.c powyżej, na wypłatę dywidendy,

b) kwota 64.494.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), która pochodzi z kwoty przenoszonej z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysku netto, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych;

3) upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wypłaty dywidendy. Wypłata dywidendy dla akcjonariusza, nastąpi w terminie do dnia 27 maja 2020 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 20/2020.pdf 27.03.2020 128.4KB Plik: Raport nr 20/2020.pdf

udostępnij
do góry