do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.92 zł 0% 0zł 2024-04-19

Raport nr 34/2020

Aktualności 28 Maja 2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2020 z dnia 25 marca 2020 roku Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 28 maja 2020 roku został poinformowany przez VIA4 S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: VIA4 S.A.) - spółkę zależną Emitenta, że dnia 28 maja 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIA4 S.A. podjęło uchwałę nr 2/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 5/2020 z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 o następującej treści:

 

Uchwała nr 2/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIA4 S.A.

 z siedzibą w Mysłowicach,

z dnia 28 maja 2020 r.

 w sprawie zmiany uchwały nr 5/2020 z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VIA 4 S.A. postanawia dokonać zmiany ust. 2 uchwały nr 5/2020 z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 i nadać mu nowe poniższe brzmienie:

„2. Dywidenda zostanie wypłacona:

      a) dla Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach:

  • kwota 6.542.167,27 zł zostanie wypłacona w terminie do dnia 02 czerwca 2020 roku;
  • kwota 4.125.000,00 zł zostanie wypłacona w terminie do dnia 15 grudnia 2020 roku

       b) dla Egis Road Operation S.A. z siedzibą w Guyancourt:

  • kwota 5.352.682,32 zł zostanie wypłacona w terminie do dnia 02 czerwca 2020 roku;
  • kwota 3.375.000,00 zł zostanie wypłacona w terminie do dnia 15 grudnia 2020 roku.”

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 34/2020 28.05.2020 127.61KB Plik: Raport nr 34/2020

udostępnij
do góry