STALEXPORT AUTOSTRADA MAŁOPOLSKA S.A.

Spółka powstała w roku 1997 r. jako Podmiot Specjalnego Przeznaczenia, powołany przez ówczesnego koncesjonariusza autostrady – firmę Stalexport S.A. z jej 100% udziałem w kapitałem akcyjnym. Celem powołanej spółki była realizacja zadań (w imieniu koncesjonariusza) wynikających z Umowy Koncesyjnej na budowę przez przystosowanie autostrady A4 na odcinku Katowice (Węzeł Murckowska) – Kraków (Węzeł Balice) do wymogów płatnej autostrady oraz eksploatację autostrady na tym odcinku, przyznanej Stalexport S.A. w roku 1997.

28 lipca 2004 r. koncesja przeniesiona została na SAM S.A.
Przedmiotem działalności SAM S.A. jest realizacja obowiązków i praw nałożonych na koncesjonariusza na podstawie Umowy Koncesyjnej.

Zadaniem Spółki jest więc:

  • prowadzenie inwestycji na odcinku koncesyjnym A4 Katowice-Kraków
  • eksploatacja autostrady
  • pozyskiwanie długoterminowego finansowania dla następnych faz realizowanych inwestycji na zasadzie samofinansowania się projektu
  • używanie i pobieranie pożytków z nieruchomości wchodzących w skład Pasa Drogowego Autostrady

Realizowany przez SAM S.A. projekt, w odróżnieniu od innych koncesji autostradowych, nie obciąża poręczeniami, ani innymi zobowiązaniami Skarbu Państwa.

www.autostrada-a4.com.pl

Galeria